Barion Pixel ÁSZF – Integratív-Medicina

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tetractys Kft , mint Eladó (telephely:1061 Budapest, Andrássy út 43, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1, adószám: 14698743-2-41); email elérhetőség: kapcsolat@naturalnews.hu, (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.integrativ-medicina.hu  webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a integrativ-medicina.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

 

  • integrativ-medicina.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történő elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 

  • integrativ-medicina.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
  •  

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni.  A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Amennyiben megrendelését a futárszolgálatnak átadtuk, úgy nincs lehetősége a megrendelés visszavonására.

 

1.5 A www.integrativ-medicina.hu  webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a Tetractys Kft végzi.

Eladó adatai:

Cégnév:  Tetractys Kft

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1

Telephely címe: 1061 Budapest, Andrássy út 43

Üzemeltető elérhetőségei: kapcsolat@naturalnews.hu

Cégnév:  Tetractys Kft

Székhely: Budapest, Váci út 47/B Ü-1

Telephely címe: 1061 Budapest, Andrássy út 43

Tárhelyszolgáltató adatai: Integrity

A tárhely-szolgáltató neve: Tetractys Kft

A tárhely-szolgáltató címe: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: Tel: +36 1 445 20 40

  1. Vásárlás

2.1 A www.integrativ-medicina.hu  webáruházban az egyes előfizetés(ek), előfizetések mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a előfizetés ára, a előfizetések paraméterei és a fotója is. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek: bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t, vagy nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A kiválasztott előfizetések, előfizetések mellett található egy „checkbox” melyre kattintva a bepipált előfizetéset a megrendelő űrlapon kiválasztotta. 2.2 A kiválasztott előfizetés(ek), előfizetések checkbox kijelőlését követően Önnek ki kell választania a fizetési módot. Amennyiben kártyás fizetési módot választ, a rendszer átirányítja Önt a Barion/PayPal felületére, ahol biztonságosan fizethet kártyájával online. Amennyiben utalásos fizetési módot választ, a rendszerünk a köszönőoldalra irányítja Önt.
Mind a két megrendelési módnál a rendszerünk egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:
-Sikeres kártyás fizetési mód esetén: rendelt előfizetés, számlázási cím, végszámla letöltő linkje, az előfizetéshez járó bejelentkezési adatok, bejelentkezési felület linkje.
-Utalásos fizetés esetén: a számlázási cím, illetve az utalandó összeg, illetve cégünk bankszámla száma, amire várjuk az utalást.2.4 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt előfizetések ellenértékének kifizetésekor jön létre. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.6 A megrendelt előfizetés(ek), a szállító cégnek  való átadását (a csomagfeladás tényét) e-mail-ben közöljük vásárlóinkkal. Futárral történő szállítás esetén, a szállítást végző alvállalkozó cég értesítést (email, vagy SMS) küld a címzettnek.Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

2.7 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

  1. Szállítás és fizetési feltételek

3.1. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Nincs kézzel fogható előfizetés, így nem történik házhozszállítás.

3.2. FIZETÉSI MÓDOK

  1. Átutalásos fizetés

A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti.

A megrendelt előfizetése(ke)t az összeg beérkezése után adjuk fel Önnek.

Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: Budapest Bank Zrt, Bankszámla szám: 10102244-28324100-01005000 ,SWIFT:BUDAHUHB Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelés számot, illetve a Megrendelő nevét.

2.Bankkártyás fizetés

PayPal
California, USA
E-mail: paypal.com/contact-us

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

  1. Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság

4.1 Amennyiben az Ügyfél az előfizetés kifizetése után el kíván a vásárlástól állni, azt az előfizetést kifizetését követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Több előfizetés adásvétele eseten, ha az egyes előfizetések szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott előfizetés átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló előfizetés esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát. Természetesen az ügyfél a előfizetés megvásárlásától a előfizetés átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a előfizetés átvételét követő 30 naptári napon belül postán, vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a előfizetéset is a webáruház számára.

4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:


Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Tetractys Kft
Email: kapcsolat@naturalnews.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi előfizetés/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló előfizetés vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /előfizetés átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a előfizetéset haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a előfizetés átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a előfizetéset vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.

4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a előfizetés visszaküldésének a közvetlen költsége terheli.

4.7 A fogyasztó csak a előfizetés jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a előfizetés nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Figyelem! 4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben definiált esetben:

“e) olyan zárt csomagolású előfizetés tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiénia okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

A webáruházban forgalmazott táplálék-kiegészítők, kozmetikai-szépségápolási előfizetések, emberi szervezettel közvetlenül kapcsolatba kerülő előfizetések esetében a előfizetés tartalmát védő csomagolás megbontása, a higiénikusan lezárt tartó fedelének felbontása, illetve a tartalom, a tartalom mennyiségének látható módosítása az ügyfél elállási jogát megszüntetheti.

4.8 A előfizetések megfelelő minőségéért a gyártó garanciát vállal. A megvásárolt előfizetés után minőségi kifogást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha annak okai egyértelműen a kifogásolt előfizetésre vonatkoznak, külső beavatkozás nélkül. A www.integrativ-medicina.hu  webáruház nem vállalja a felelősséget, amennyiben a gyártó elutasítja a minőségi kifogás ellen tett panaszt. A előfizetés garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A garancia nem vonatkozik külső okokból bekövetkezett károkra (pl. baleset, villámcsapás, törés), továbbá nem vonatkozik a előfizetéseken külső károkozásból bekövetkezett rongálódás, illetve a nem megfelelő felhasználás, illetve a előfizetés káros körülmények közötti tárolásának esetére.

  1. Egyebek

5.1 A www.integrativ-medicina.hu  webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A www.integrativ-medicina.hu   webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A www.integrativ-medicina.hu  webáruházához való kapcsolódásáért és A www.integrativ-medicina.hu  áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A www.integrativ-medicina.hu  akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

5.4 A Tetractys Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A www.integrativ-medicina.hu

webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Köszönjük feliratkozásod!

Hamarosan jelentkezünk a következő webinárium elérhetőségével a megadott email címen!

Doki Neve

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.